Merenpisaran palvelut

Palvelutalo Merenpisara tuottaa pitkäaikaista palveluasumista ja asukkaille henkilökohtaista apua. Päivätoiminta on sekä Merenpisarassa että muualla asuville järjestettävää toimintaa. Lisäksi tarjoamme satunnaisesti mahdollisuutta lyhytaikaiseen palveluasumiseen.

Pitkäaikainen palveluasuminen

Palvelutalo Merenpisarassa on 38 pitkäaikaiseen palveluasumiseen tarkoitettua asuntoa, jotka ovat kooltaan 32,5–60,5 m² ja niissä on mm. kookas wc-kylpytila ja sähköisesti säädettävät keittiötasot. Palvelutalo Merenpisara tarjoaa pitkäaikaista asumista henkilöille, jotka tarvitsevat päivittäistä apua arjen asioissa, kuten ruokailussa, peseytymisessä ja pukeutumisessa.

Merenpisarassa voi halutessaan nauttia yhteisöllisyydestä ja muiden seurasta tai viihtyä omissa oloissaan itse sisustetussa kodissa. Merenpisara tuottaa asukkaille myös henkilökohtaista apua. Asukkailla on mahdollisuus osallistua myös päivätoimintaan.

Palvelutalon asukkaaksi haluava tarvitsee aina oman kotikuntansa sosiaalitoimelta maksusitoumuksen palvelutaloasumiseen. Asukkaan toimintakykyä arvioidaan FIM-toimintakykymittarin avulla. Jokaisen asukkaan kanssa laaditaan yhteistyössä asukkaan itsensä, hoitajan, toimintaterapeutin ja sosiaalitoimen yhteistyöllä avustamissopimus. Avustamissopimuksessa määritellään ne asiat, joilla pyritään tukemaan asukkaan mahdollisimman itsenäistä toimimista.

Pitkäaikaisessa asumisessa asukkaat maksavat sähkön ja veden kulutuksen mukaan sekä vuokraa, johon on mahdollisuus hakea asumistukea. Muita kustannuksia ovat mm. lääkekulut, ruokailu ja muut henkilökohtaiset menot. Lisätietoja antaa Merenpisaran vastaava sairaanhoitaja tai palvelutalon johtaja.

Pitkäaikaisen asumisen palvelukuvaus

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on edistää palvelutalossa asuvien henkilöiden elämänlaatua helpottamalla heidän osallistumistaan talon ulkopuolisiin tapahtumiin. Henkilökohtaisella avulla halutaan tukea erityisesti asukkaan motivaatiota ja rohkeutta lähteä ulos sekä säilyttää tuttuja rutiineja ja rooleja elämässään. Monet henkilökohtaisen avun tunnit toteutuvatkin arjen ympärillä: kaupassa, pankissa tai vaikka apteekissa käyntinä. Henkilökohtainen apu voi myös tukea mielenkiinnon mukaan harrastetoimintoja; avustajan kanssa voi mennä näyttelyihin, puistoihin, ravintolaan yms.

Henkilökohtainen apu toimii arkisin päiväsaikaan. Asukas sopii työntekijän kanssa etukäteen käynnin, johon työntekijä tarvittaessa tekee järjestelyt, kuten taksien tilaukset. Asukkaalla on hyvä olla kuljetuspalvelupäätös taksimatkoja varten.

Henkilökohtaista apua saadakseen osallistuakseen henkilö tarvitsee maksusitoumuksen kotikunnan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä. Maksusitoumukseen suositellaan laitettavaksi x h / kk, jolloin asukkaalle jää vapaampi mahdollisuus käyttää palvelua vaihdellen eri viikkoina.

Henkilökohtaisen avun palvelukuvaus

Päivätoiminta

Päivätoiminnan avulla pyritään tukemaan työikäisen henkilön kokonaiskuntoutuksen tavoitteita sosiaalisella, mielekkäällä ja tarkoituksenmukaisella toiminnalla. Toiminnan avulla pyritään edesauttamaan henkilön mahdollisimman itsenäistä selviytymistä arjen haasteista. Päivätoimintaa järjestetään sekä palvelutalossa että muualla asuville.

Ryhmätoiminnassa korostuvat vuorovaikutus muiden ryhmäläisten kanssa; yhdessä tekeminen ja kokeminen. Ryhmän yhteisten tavoitteiden lisäksi päivätoiminnassa asetetaan jokaiselle myös henkilökohtaiset tavoitteet, jotka tukevat henkilön kuntoutussuunnitelmaa. Tarkoituksenmukaisen toiminnan kautta kannustamme ryhmäläistä rohkaistumaan ja löytämään uusia toimintatapoja ja ratkaisuja rajoittaviin tekijöihin.

Päivätoiminnan kokonaistavoitteena on tukea ryhmäläisen elämänhallintaa. Ryhmässä käytetään menetelminä vaihdellen esim. keskustelua, musiikkia, kädentaitoja, keittiötoimintoja, ulkoilua, muistia tukevia harjoituksia, motoriikkaa tukevia harjoituksia, pelejä jne.

Päivätoimintaan osallistuakseen henkilö tarvitsee maksusitoumuksen kotikunnan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä.

Päivätoiminnan palvelukuvaus

 

Lyhytaikainen palveluasuminen

Lyhytaikainen asuminen voidaan toteuttaa eripituisina jaksoina muutamasta vuorokaudesta useampaan viikkoon. Lyhytaikaista palveluasumista on tarjolla satunnaisesti.

Lyhytaikaisen palveluasumisen palvelukuvaus

Logo